Модулі GMS Office Tools

GMS Кадри та зарплата

Image

Для більшості видів бізнесу кваліфікований та мотивований персонал є визначальним фактором успіху. У системі GMS Office Tools для вирішення завдань управління людськими ресурсами виділено окремий великий модуль GMS Кадри та Зарплатня. Модуль дозволяє вирішувати як завдання кадрового обліку, і розрахунку заробітної плати, з урахуванням персонального вкладу співробітника в результат. І тому він тісно інтегрований коїться з іншими підсистемами, реєструючими господарські чи інші операції з службовцям.

Також модуль використовується для ведення кадрового діловодства, розрахунку заробітної плати згідно з КЗпП. Модуль GMS Кадри та Зарплата інтегрований з бухгалтерським обліком, автоматично формує необхідні проведення за рахунками, всю регламентовану звітність в електронному чи друкованому вигляді.
 
Реалізовано такі функції, з якими щодня стикається будь-який співробітник відділу кадрів та спеціаліст з персоналу:
 • Ведення персональних карток працівників;
 • Формування штатного розкладу;
 • Ведення первинної документації з кадрового обліку;
 • Облік кадрових переміщень;
 • Формування табеля обліку робочого часу (кількість відпрацьованих днів та годин), розрахунок доплат за роботи у понаднормовий час;
 • Нарахування авансу та заробітної плати за відпрацьований час та за виконаними роботами (відрядної заробітної плати);
 • Нарахування додаткових заохочувальних та компенсаційних виплат (премії, заохочення) або утримань (штрафи тощо);
 • Облік виплат, взаєморозрахунки із службовцями;
 • Формування звітності.
Крім загальних показників, у розрізі яких ведеться облік у системі GMS Office Tools (внутрішня фірма, ознаки), у модулі GMS Кадри та Зарплата використовуються елементи організаційної структури:
 • Відділ – структурна одиниця, відповідна прийнятому організації поділу на відділи, департаменти тощо. за напрямом діяльності.
 • Підрозділ - група, що об'єднує співробітників, що виконують подібні функції та працюють за одним графіком. Як підрозділ можна розглядати, наприклад, бригаду робітників на виробництві або працівників бухгалтерії в офісі.
Більшість документів та інструментів модуля підтримують фільтрацію по підрозділах та відділах, завдяки цьому працювати простіше та зручніше.

Кадровий облік
 • Штатний розклад - організаційно-розпорядчий документ, у якому фіксується структура організації із зазначенням посад. Також документ дозволяє побачити кількість вакансій на кожну посаду у кожному підрозділі.
 • Штатна чисельність співробітників – враховує фактичну чисельність співробітників фірми у межах одного підрозділу.
 • Довідник службовців містить повну інформацію про співробітника організації, як персонального характеру, так і необхідну для розрахунків із заробітної плати. Дозволяє зберігати історію змін персональних даних, а також кадрових переміщень.
 • Наказ Прийом на роботу - є електронним аналогом відповідного розпорядчого документа та фіксує в системі необхідну інформацію для початку ведення кадрового обліку та розрахунків із заробітної плати. Після створення документа співробітнику надається табельний номер.
 • Наказ: Кадрове переміщення, Наказ: Кадрове переміщення списком - описують будь-які зміни у кадровому стані - переведення до іншого підрозділу, іншу посаду, зміна заробітної плати, графіка робіт тощо. співробітника чи списку співробітників у межах внутрішньої фірми (як елемента організаційної структури підприємства).
 • Наказ: Звільнення – документ, який оформляє факт звільнення співробітника. У ньому проводиться попередній розрахунок вихідної допомоги та компенсації за невикористану відпустку.
Облік робочого часу
 • Довідник робіт: графіки - визначає перелік графіків робіт із зазначенням кількості днів графіка, норм робочої зміни та тривалості перерв. Можливе створення довільної кількості графіків будь-якого типу.
 • Залучення на іншу роботу – фіксує факт тимчасового виконання співробітником обов'язків, відмінних від його основної трудової діяльності (за іншою посадою, розрядом, в іншому відділі чи підрозділі).
 • Табель обліку робочого часу: коригування – відображає будь-які відхилення від основного графіка роботи співробітника, наприклад, вихід на роботу у вихідний або святковий день для того, щоб надалі це було враховано при формуванні підсумкового Табелю обліку робочого часу.
 • Табель обліку робочого часу - зведений документ, що містить повну інформацію щодо використання робочого часу за період. Формується автоматично на основі первинних кадрових документів та документів, що фіксують відхилення від основного графіка.
Також додаток містить низку допоміжних документів та довідників, в яких зберігається необхідна для розрахунків інформація (Довідник робіт: норми часу, Довідник неробочих днів, Перенесення робочих днів).

Розрахунки з відпусток, лікарняних та відряджень
 • Наказ: Відпустка – фіксує строки відпустки, а також проводить попередній розрахунок відпускних.
 • Лікарняний лист - закріплює період тимчасової непрацездатності співробітника та виконує попередній розрахунок допомоги з тимчасової непрацездатності.
 • Наказ: Відрядження - фіксує розпорядчий документ про направлення співробітника у службове відрядження. Тривалість відрядження, зазначена в документі, є підставою для змін основного графіка в Табелі обліку робочого часу. Тут же проводиться розрахунок авансу на витрати на відрядження.
 • Посвідчення про відрядження - складається після завершення відрядження, містить позначки про прибуття/вибуття в пункти призначення, а також звіт службовця про використання коштів (авансовий звіт).
Розрахунки із заробітної плати
 • Довідник виплат/утримань – основний довідник для розрахунку заробітної плати. У ньому проводиться гнучке налаштування всіх складових заробітної плати, що як збільшують суму до виплати, так і зменшують її. Поряд із обов'язковими статтями виплат та утримань, сюди включаються і довільні, визначені колективним договором. При цьому формулу розрахунку може бути включена додаткова інформація з бази даних, зібрана первинними документами. Це дозволяє автоматично розраховувати заробітну плату з урахуванням виробітку, якості роботи, виконання планових показників тощо.
 • Наказ: виробничий – визначає перелік додаткових виплат та утримань за період, що не передбачені в інших наказах: преміальні виплати, виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, штрафи, відшкодування збитків тощо.
 • Виконання робіт - реєструє фактичне виконання робіт різного виду в розрахунковому періоді, оплата за якими проводиться залежно від виробітку.
 • Заробітна плата: Нарахування – призначений для нарахування авансу, заробітної плати, відпускних.
Документ формується автоматично на підставі налаштувань Довідника виплат та утримань та містить розрахунок за всіма видами виплат та утримань, які належать співробітнику за певний період. Документ включає обов'язкові податкові нарахування єдиного соціального внеску за класом ризику підприємства, а також утримання ЄСВ та прибуткового податку з фізичної особи. Тут же провадиться автоматичний розрахунок індексації.
 • Заробітна плата: Виплата – відбиває операцію фактичної виплати нарахованих коштів.
Слід зазначити, що розрахункові документи (Табель обліку робочого часу, Заробітна плата: Нарахування) формуються автоматичному режимі - достатньо запустити інструмент Заповнити службовцями та розрахувати та встановити в ньому необхідні фільтри.
 
Розрахунки ґрунтуються на технології «функцій», формули розрахунку в яких користувачі можуть змінювати самостійно, не вдаючись до допомоги розробників.
 
Одночасно з розрахунками у додатку формуються бухгалтерські проводки за описаними правилами та формулами. Оскільки вся інформація, що збирається за допомогою модулів системи, зберігається в єдиній базі, сформовані проводки відображаються у бухгалтерських звітах модуля GMS Бухгалтерія.

Формування звітності

Модуль GMS Кадри та Зарплата готує всі необхідні форми та звіти з кадрового обліку та розрахунку заробітної плати співробітників для подання до державних органів. Також тут є низка звітів, що дозволяють відстежити рухи по кадровому стану та взаєморозрахунках із заробітної плати для співробітника з метою внутрішньої аналітики. Набір стандартних бухгалтерських звітів (Журнал операцій, Журнал-ордер, Оборотно-сальдова відомість) дозволяє сформувати бухгалтерську звітність безпосередньо з модуля.
Для створення та роботи з багатовимірними звітами будь-якої складності, наприклад Плинність кадрів, Чисельність персоналу, Зведені дані щодо нарахування та утримання та інших, призначений додаток GMS Аналізатор.
Нажмите «enter» для поиска
Нажмите «enter» для поиска